DE WARE GODSDIENST

 

 

Elke persoon wordt geboren in een omstandigheid die hij niet zelf heeft gekozen. De religie van zijn familie of de ideologie van de staat wordt hem opgelegd vanaf het allereerste moment van zijn bestaan in deze wereld. Tegen de tijd dat hij zijn tienerjaren bereikt, is hij volledig gehersenspoeld/ geprogrammeerd om te geloven dat de ideeŽn van zijn eigen gemeenschap de juiste zijn, die iedereen zou moeten hebben.

Echter, wanneer sommige mensen de volwassenheid bereiken en in aanraking komen met andere ideologieŽn, beginnen ze de waarde van hun eigen ideeŽn te heroverwegen. De zoekers naar waarheid bereiken vaak een punt van verwarring wanneer zij zich realiseren dat iedere religie, sekte, ideologie en filosofie beweert de enige ware weg voor de mens te zijn. Weliswaar hebben ze allemaal een zekere waarde en redelijke argumenten en allen sporen ze de mensen aan om goed te doen, maar, welke is nu de juiste?  Ze kunnen niet allemaal juist zijn, want ze beweren allemaal dat de anderen fout zitten. Hoe kiest de zoeker van de waarheid de juiste weg? 

God gaf ons allen denkvermogen en intelligentie om ons in staat te stellen deze cruciale beslissing te nemen. Het is de belangrijkste beslissing in het leven van een mens. Zijn toekomst hangt ervan af. Daarom moet een ieder van ons onbevooroordeeld de bewijzen onderzoeken die ons worden aangeleverd en kijken wat juist blijkt totdat nadere bewijzen zich aandienen.  

Zoals elke andere religie of filosofie beweert ook de Islam de enige ware weg van God te zijn. In die zin is er dus geen verschil met andere ideologieŽn. Dit boekje is bedoeld om bepaalde bewijzen te tonen voor de kredietwaardigheid van deze bewering. Hoe het ook moge zijn, we mogen niet vergeten dat iemand het ware pad alleen maar kan onderscheiden door de emoties en vooroordelen, die ons dikwijls voor de realiteit verblinden, overboord te zetten. Alleen dan zullen we in staat zijn onze - door God gegeven - intelligentie te gebruiken en een rationele en juiste beslissing te nemen.  

Er zijn vele argumenten naar voren te brengen om de bewering van de Islam, de ware religie van God te zijn, te ondersteunen. De navolgende zijn slechts drie van de meest voor de hand liggende. Het eerste argument is gebaseerd op de goddelijke oorsprong van de naam van de religie en de omvattendheid van zijn betekenis. Het tweede gaat in op de unieke en ongecompliceerde leringen over de relatie tussen God, de mens en de schepping. Het derde argument wordt ontleend aan het feit dat de Islam universeel toepasbaar is voor alle mensen van alle tijden. Dit zijn de basiscomponenten die logica en gezond verstand ons ingeven als noodzakelijk voor een religie die beschouwd wordt als de ware religie van God. Op de komende pagina's zullen we wat dieper ingaan op de inhoud van deze drie componenten.  

 

De Naam van de Religie  

Het eerste wat men over de Islam behoort te weten en duidelijk moet begrijpen is wat het woord 'Islam' op zich betekent. Het Arabische woord 'Islam' betekent onderwerping of overgave van iemands eigen wil aan de enige ware God, in het Arabisch bekend als 'Allah'. Iemand die zijn wil aan God overgeeft wordt 'Moslim' genoemd. De Islamitische religie is niet genoemd naar een persoon, zoals het geval is bij het Christendom, wat genoemd is naar Jezus Christus, het Boeddhisme dat naar Gautama Boeddha, het Confucianisme dat naar Confucius of het Marxisme dat naar Karl Marx. Het is ook niet genoemd naar een stam, zoals JudaÔsme naar de stam van Juda en HindoeÔsme naar de Hindoes. De Islam (overgave aan de Wil van God) is de religie die aan Adam werd gegeven, hij was de eerste mens en de eerste profeet van God. Het was de religie van alle profeten die door Allah werden gezonden naar de mensheid. Bovendien is de naam door God Zelf gekozen en duidelijk vermeld in het laatste geschrift dat werd geopenbaard aan de mens. In de laatste openbaring, de Qor'aan, stelt Allah het volgende:  

Deze dag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt, Mijn gunst aan jullie voltooid en de Islam gekozen als jullie religie. {5:3}

En wie een andere religie dan de Islam zoekt, het zal nooit van hem worden aanvaard... {3:85}  

De Islam beweert dus niet een nieuwe religie te zijn, die gebracht werd door de profeet Mohammed, in het ArabiŽ van de zevende eeuw, maar eerder een her-verkondiging in zijn definitieve vorm van de ware religie van de Almachtige God, Allah, zoals deze oorspronkelijk was geopenbaard aan Adam en de daaropvolgende profeten.  

We kunnen hier kort ingaan op twee andere religies die beweren het ware pad te zijn. In de Bijbel zal men nergens vinden dat God openbaart aan het volk van de profeet Mozes of hun nakomelingen dat hun religie 'Jodendom' wordt genoemd, evenmin aan de volgelingen van Christus dat hun religie 'Christendom' wordt genoemd. Met andere woorden, de namen 'Jodendom' en 'Christendom' hebben geen goddelijke oorsprong of goedkeuring. Pas lang nadat Jezus heenging is de naam 'Christendom' gegeven aan de religie van Jezus.  

De religie van Jezus was feitelijk beduidend anders dan het Christendom dat we  tegenwoordig kennen. Zijn religie kan men aflezen aan de leringen die hij aan zijn volgelingen overbracht als leidende principes in hun relatie met God. In de Islam is Jezus een profeet, die gezonden is door Allah en zijn Arabische naam is 'Isa. Zoals de andere profeten vůůr hem riep hij zijn volk op hun wil te onderwerpen aan de Wil van God (de definitie van 'Islam'). In het Nieuwe Testament staat bijvoorbeeld dat Jezus zijn volgelingen als volgt leerde God te aanbidden:  

"Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde." [Matthu's 6:9-10] en [Lucas 11:2]  

"Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet den wil mijns Vaders, die in de hemelen is." [Matthu's 7:21] 

Ook Jezus gaf aan dat hij zichzelf onderwierp aan de Wil van God.  

"Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch den wil van Hem, die Mij gezonden heeft." [Johannes 5:30]  

Er zijn veel vermeldingen in de EvangeliŽn die aangeven dat Jezus zijn volgelingen duidelijk maakte dat niet hij de ene ware God was. Met betrekking tot het Laatste Uur zei hij bijvoorbeeld:  

"Maar van dien dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in den hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader." [Marcus 13:32]  

Aldus onderwees Jezus, zoals de profeten vůůr hem en de enige die na hem kwam de religie van de Islam - overgave aan de Wil van de enige ware God.    

 

God en de Schepping  

Omdat de complete overgave van iemands wil aan God de essentie is van aanbidding, is de fundamentele boodschap van de religie van God, de Islam, de aanbidding van God allťťn. Het betekent daarnaast de vermijden van aanbidding die tot ieder ander persoon, plaats of ding dan tot God wordt gericht. Omdat al het andere buiten God, de Schepper van alle dingen, Gods schepping is, kan worden gezegd dat de Islam in essentie de mens wegroept van de aanbidding van de schepping en uitnodigt tot de aanbidding van haar Schepper. Alleen Hij is de Enige Die menselijke aanbidding verdient, want alleen door Zijn wil worden gebeden verhoord.  

Als iemand dan bijvoorbeeld tot een boom bidt en zijn gebeden worden verhoord, dan is het niet de boom die zijn gebeden verhoort maar God, Die de omstandigheid waarvoor wordt gebeden laat plaatsvinden. Nu kun je zeggen: "dat is logisch", maar dat hoeft voor boomaanbidders niet zo te zijn. Zo worden ook gebeden tot Jezus, Boeddha, Krishna, en zelfs profeet Mohammed niet door hen verhoord, maar deze worden verhoord door God. Jezus leerde zijn volgelingen niet om hem te aanbidden maar God, zoals de Qor'aan vermeldt:  

En (gedenk) wanneer Allah zal zeggen (op de Dag der Opstanding): "O Jezus, zoon van Maria, heb jij tegen de mensen gezegd: "Aanbid mij en mijn moeder als twee goden naast Allah."? Hij zal zeggen: "Heilig bent U! Ik zou nooit kunnen zeggen waartoe ik geen recht had..." {5:116}  

Evenmin aanbad Jezus zichzelf wanneer hij bad, maar hij aanbad God. En van Jezus wordt in de EvangeliŽn vermeld dat hij heeft gezegd: "Er staat geschreven: Gij zult den Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen." [Lucas 4:8]  

Dit basisprincipe is vervat in het openingshoofdstuk van de Qor'aan, bekend als Al Faatiha, in het vierde vers:  

U (alleen) aanbidden wij en U (alleen) smeken wij om hulp.  

Op een andere plaats in het definitieve boek der openbaring, de Qor'aan, zegt God:  

En uw Heer zegt: "Aanbid Mij; Ik zal jullie gebeden verhoren. {40:60}  

Het is zinvol om te benadrukken dat de fundamentele boodschap van de Islam (de aanbidding van God alleen) ook inhoudt dat God en Zijn schepping afzonderlijke entiteiten zijn. God is niet gelijk aan Zijn schepping of een deel daarvan, noch is Zijn schepping gelijk aan Hem of een deel van Hem.  

Dit lijkt vrij logisch, maar menselijke aanbidding van de schepping is voor een groot deel gebaseerd op onwetendheid, of verwaarlozing van het concept. Het idee dat God in essentie overal in Zijn schepping aanwezig is, of dat Zijn Goddelijke wezen aanwezig is of was in bepaalde delen van Zijn schepping, bood namelijk een rechtvaardiging voor de aanbidding van de schepping van God onder de naam van aanbidding van God Zelf. De boodschap van de Islam, zoals die werd gebracht door de profeten van God, is alleen God te aanbidden en de aanbidding van Zijn schepping te vermijden, hetzij direct of indirect.  

God heeft dit duidelijk in de Qor'aan vermeld:  

En voorwaar, Wij zonden aan elk volk een Boodschapper  (zeggende): "Aanbid Allah en keer je af van valse goden." {16:36}  

Wanneer aanbidders van afgodsbeelden wordt gevraagd waarom zij buigen voor beelden die door de mens zijn gemaakt, is hun antwoord steenvast dat zij niet werkelijk de stenen beelden aanbidden, maar God, die erin aanwezig is. Zij beweren dat het stenen beeld slechts een focuspunt is voor Gods aanwezigheid en dat het niet God zelf is! Iemand die het idee aanvaardt dat God op een of andere manier aanwezig is in Zijn schepping, zal zich verplicht voelen dit argument ten gunste van afgoderij te accepteren. Daarentegen zal iemand die de fundamentele boodschap van de Islam en de toepassing daarvan begrijpt nooit vervallen in afgoderij, hoe het ook wordt uitgelegd.  

Degenen die door de eeuwen heen goddelijkheid voor zichzelf hebben opgeŽist, hebben doorgaans hun bewering gebaseerd op het foutieve idee dat God aanwezig is in de mens. Ze gaan nog verder door te beweren dat God meer aanwezig is in hen dan in de rest van ons en dat andere mensen zich daarom aan hen moeten overgeven en hen aanbidden als God in persoonlijke vorm of als God die is verenigd in ťťn persoon. Zo hebben ook degenen die goddelijkheid toe hebben geschreven aan anderen na hun dood vruchtbare grond gevonden onder hen die het valse geloof accepteren dat God aanwezig is in de mens.  

Het zou nu overduidelijk moeten zijn dat iemand die de fundamentele boodschap van de Islam en de consequenties daarvan begrijpt nooit zou kunnen instemmen met het aanbidden van een ander menselijk wezen onder welke omstandigheid dan ook. De religie van God is in principe een duidelijke oproep tot het aanbidden van de Schepper en het afkeren van aanbidding van de schepping in iedere vorm. Dit is de betekenis van het credo van de Islam:  

"Laa ilaaha illa_Allah"

(Er is geen god (aanbidding waardig) behalve Allah)  

De oprechte bevestiging van deze zinsnede en de acceptatie van het profeetschap van Mohammed voegt iemand automatisch binnen de kring van de Islam en een oprecht geloof erin garandeert iemand het Paradijs. Zo heeft de laatste profeet van de Islam, Mohammed (vrede en zegen zij met hem) verteld: "Iedereen die zegt: "Er is geen god (aanbidding waardig) behalve Allah" en sterft terwijl hij zich daaraan houdt, zal het Paradijs binnengaan."  

Deze geloofsovertuiging vereist dat men zich overgeeft aan de Wil van God, op de manier zoals dat door de profeten van God is onderwezen. Het vereist verder van de gelovige dat hij de aanbidding van valse goden opgeeft.

 

De Boodschap van Valse Religies  

Er zijn vele sekten, religies, filosofieŽn en bewegingen in de wereld en allemaal beweren ze de juiste weg of het enige ware pad van God te zijn! Hoe kan iemand nu uitmaken welke de juiste is, of dat ze wellicht allemaal juist zijn? Een manier waarop het antwoord kan worden gevonden is om de leringen van de verschillende verkondigers van hun 'ultieme waarheid' te ontdoen van hun oppervlakkige verschillen en het centrale onderwerp van aanbidding te onderkennen, dat zij allemaal aanroepen, direct of indirect. Valse religies hebben namelijk allemaal een fundamenteel concept met betrekking tot God gemeen - ze beweren allemaal dat mensen goden zijn of dat bepaalde mensen God waren of dat de natuur God is, of dat God een voortvloeisel is van menselijke verbeelding.  

Zo kan men stellen dat de fundamentele boodschap van valse religies is dat God aanbeden kan worden in de vorm van Zijn schepping. Valse religies nodigen de mens uit tot het aanbidden van de schepping, door de schepping of een deel daarvan 'God' te noemen. Bijvoorbeeld, de profeet Jezus nodigde zijn volgelingen uit God te aanbidden, maar vandaag de dag roepen degenen die beweren de volgelingen van Jezus te zijn de mensen op tot aanbidding van Jezus, omdat zij beweren dat hij God was.  

Boeddha was een hervormer die een aantal humanistische principes introduceerde in de religie van India. Hij beweerde niet God te zijn, noch stelde hij zich aan zijn volgelingen voor als object van aanbidding. De meeste Boeddhisten die we vandaag de dag buiten India aantreffen, hebben hem echter aangenomen als God en zij werpen zich neer voor beelden die zijn gemaakt volgens hun voorstelling van hem.  

Door het principe van de onderkenning van het centrale voorwerp van aanbidding, kunnen we gemakkelijk valse religies en hun ware grondslag ontdekken.  

Jullie aanbidden naast Hem slechts ijdele namen die jullie hebben genoemd (verzonnen), jullie en jullie vaderen; Allah heeft daarvoor geen toestemming gezonden. Het gezag is voor niemand anders dan Allah. Hij heeft bevolen dat jullie naast Hem niets zullen aanbidden. Dit is de juiste religie, maar de meeste mensen weten het niet. {12:40}  

Er zou nu kunnen worden opgemerkt dat alle religies goede dingen voorschrijven, waarom zou het dan uitmaken welke religie we volgen? Het antwoord is dat alle valse religies het ergste kwaad voorschrijven, namelijk het aanbidden van de schepping. Scheppingsaanbidding is de zwaarste zonde die een mens kan begaan, omdat het in strijd is met de bedoeling van zijn eigen schepping. De mens is geschapen om alleen God te aanbidden, zoals Allah dat uitdrukkelijk in de Qor'aan heeft vermeld:  

En Ik heb de djin en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden. {51:56}  

Zodoende is aanbidding van de schepping, de basis van afgoderij, de enige onvergefelijke zonde. Iemand die sterft in de staat van afgodendienst heeft zijn lot bezegeld in het komende leven. Dit is geen mening, maar een feit, geopenbaard door God in Zijn laatste openbaring aan de mens:  

Waarlijk, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegeschreven, maar Hij vergeeft wat daarbuiten valt aan wie Hij wil... {4:116}

 

De Religie van God is Universeel  

Omdat de consequenties van het volgen van een valse religie zo tragisch zijn, moet de ware religie van God universeel te begrijpen zijn als ook universeel toepasbaar zijn en niet beperkt blijven tot een bepaald volk, een bepaalde plaats of tijd. Het is ook niet logisch dat een dergelijke religie voorwaarden oplegt die niets te maken hebben met de relatie tussen de mens en God, zoals doop, of het geloof in een mens als verlosser, of in tussenpersonen.  In het basisprincipe van de Islam en zijn definitie (overgave van de eigen wil aan God) liggen de wortels van het  universele karakter van de Islam. Op het moment dat iemand zich realiseert dat God Eťn is, afzonderlijk van Zijn schepping en zich overgeeft aan Hem, wordt hij Moslim in lichaam en geest en kan toegelaten worden in het Paradijs.  

Daarom kan iedereen op elk moment, in de meest afgelegen streken van de wereld Moslim worden, (iemand van de religie van God, de Islam) door zich louter af te keren van de aanbidding van de schepping en zich te wenden tot God alleen. Wel moet opgemerkt worden dat men om zich daadwerkelijk over te geven aan Gods wil, voortdurend behoort te kiezen tussen goed en kwaad. De mens is dan ook door God in staat gesteld om niet alleen het goede van het kwade te onderscheiden, maar ook tussen beide te kiezen. Deze mogelijkheden ‑ die God ons heeft gegeven ‑ dragen een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, namelijk dat de mens zich tegenover God moet verantwoorden voor de keuzen die hij maakt. Daaruit volgt dat de mens ernaar moet streven het goede te doen en het kwade te laten. Dit idee wordt als volgt uitgedrukt in Gods openbaring:  

Op de Dag dat iedere persoon zal worden geconfronteerd met al het goede dat hij heeft verricht en al het kwade dat hij heeft gedaan, zal hij wensen dat er een grote afstand was tussen hem en zijn kwaad. En Allah waarschuwt jullie tegen Zichzelf (Zijn Straf) en Allah is vol goedheid voor Zijn dienaren. {3:30}  

Als zij, om welke reden dan ook falen de definitieve boodschap te accepteren, nadat het duidelijk voor hen uiteengezet is, zijn ze ernstig in gevaar, zoals de Qor'aan dit verklaart:  

En wie dan ook een andere religie zoekt dan de Islam, het zal nooit van hem worden geaccepteerd en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren. {3:85}  

 

Het Erkennen van God  

De vraag die nu rijst is "Hoe kan van alle mensen verwacht worden dat zij geloven in ťťn ware God, ondanks hun verschillende achtergronden, omgevingen en culturen?" Om mensen verantwoordelijk te houden voor het aanbidden van ťťn ware God moeten ze allemaal toegang hebben tot kennis van Hem. De laatste openbaring onderwijst dat alle mensen de erkenning van de ene ware God in hun ziel ingebakken hebben gekregen als onderdeel van hun eigen natuur, waarin ze zijn geschapen.  

In het zevende hoofdstuk van de Qor'aan (verzen 172-173), maakt God duidelijk dat toen Hij Adam schiep, Hij al zijn nakomelingen tevoorschijn liet komen en van hen een eed afnam, zeggende:  

"Ben ik niet jullie Heer?" Waarop zij allen antwoordden: "Jawel, wij getuigen (daarvan)."  

Allah legde daarna uit waarom Hij de hele mensheid had laten getuigen dat Hij hun Schepper was en enige echte God, hun aanbidding waardig. Hij zei:  

Zodat jullie (de mensheid) op de Dag der Opstanding niet zouden zeggen: "Waarlijk, wij waren ons hiervan niet bewust."  

Dat wil zeggen dat wij op die Dag niet kunnen beweren dat wij geen idee hadden dat Allah onze God was en dat niemand ons heeft verteld dat we Hem alleen behoren te aanbidden. Allah vervolgde Zijn uitleg:  

Of opdat jullie zouden zeggen: "Het waren onze vaderen vůůr ons, die afgoderij bedreven en wij waren slechts een geslacht na hen. Zult U ons dan vernietigen om wat de vals geleiden hebben gedaan?" {7:172-173}  

Zo is elk kind geboren met een natuurlijk geloof in God en een aangeboren aanleg om alleen Hem te aanbidden. Dit aangeboren geloof en deze aanleg wordt in het Arabisch 'fitra' genoemd.  

De profeet Mohammed (vrede en zegen zij met hem) vertelde dat Allah heeft gezegd: "Ik heb mijn dienaren geschapen in de ware religie, maar de duivelen hebben hen afgeleid." (Opgetekend in Sahieh Muslim)  

De profeet (vrede en zegen zij met hem) zei ook: "Elk kind wordt geboren in de staat van fitra. Daarna maken zijn ouders van hem een Jood, Christen of een Zoroasteriaan."

Als het kind alleen zou worden gelaten, zou hij God aanbidden op zijn eigen manier, maar kinderen worden beÔnvloed door hun omgeving. Zoals het kind zich overgeeft aan de fysieke natuurwetten die Allah heeft ingesteld, zal de ziel van het kind zich, op natuurlijke wijze overgeven aan het feit dat Allah zijn Heer en Schepper is. Maar als de ouders proberen hem een ander pad te laten volgen is het kind niet sterk genoeg om in de vroege periode van zijn leven de wil van zijn ouders te weerstaan of er tegen in te gaan. In deze gevallen is de religie die het kind volgt een gevolg van gewoonte en opvoeding en Allah houdt hem niet verantwoordelijk voor deze religie, totdat hij volwassen genoeg is om voor zichzelf te beslissen.

 

De Tekenen van God  

Mensen krijgen gedurende hun leven, van de kindertijd tot aan het moment dat zij sterven, tekenen te zien van de enige echte waarachtige God in alle gebieden op aarde en in hun eigen ziel, totdat duidelijk wordt dat er slechts ťťn ware God is (Allah). God zegt in de Qor'aan:  

Wij tonen hen Onze tekenen in het universum en in henzelf, totdat het hun duidelijk wordt dat deze (de Qor'aan) de waarheid is. {41:53}  

Er volgt nu een voorbeeld waarin God door een teken aan een man de dwaling van zijn afgodendienst openbaart. In het zuidoostelijke gedeelte van het Amazone oerwoud, Zuid Amerika, richtte een primitieve stam een nieuwe hut op voor de huisvesting van hun belangrijkste afgodsbeeld Skwatch, vertegenwoordiger van de oppergod van de gehele schepping. De volgende dag betrad een jonge man de hut om eer te betuigen aan deze god. Terwijl hij zichzelf neerwierp voor wat hem was geleerd, zijn schepper en onderhouder, liep een schurftige, met vlooien bezaaide hond, de hut binnen. De jonge man keek nog net op tijd op om de hond zijn achter poot te zien optillen en urine te sproeien over het afgodsbeeld. Woedend joeg de jongen de hond uit de tempel, maar toen hij kalmeerde realiseerde hij zich dat het afgodsbeeld niet de Heer van het universum kon zijn. Hij trok de conclusie dat God ergens anders moest zijn. Hij kon nu kiezen om te handelen op basis van deze wetenschap en de ware God zoeken of tegen beter weten in vasthouden aan de valse ideeŽn van zijn stam. Hoe gek het ook klinkt, de hond die op het afgodsbeeld plaste was een teken van God voor deze jongeman. Dit teken bevat de goddelijke boodschap dat hetgeen hij aanbad vals was. Het bevrijdde hem van het slaafs volgen van de traditioneel aangeleerde aanbidding van een valse god. Zodoende werd deze man voor de keuze gesteld; of de ware God zoeken ofwel vasthouden aan de dwaling in zijn traditie.  

Allah vermeldt de zoektocht van de profeet Abraham naar God, als voorbeeld van hoe degenen die Zijn tekenen volgen recht geleid zullen worden.  

Zo toonden Wij aan Abraham het Koninkrijk der hemelen en der aarde, opdat hij zou behoren tot de overtuigde gelovigen.  

Toen de nacht over hem kwam, zag hij een ster. Hij zei: "Dat is mijn Heer." Maar toen deze onderging zei hij: "Ik houd niet van hetgeen onder gaat."  

Toen hij de maan zag schijnen, zei hij: "Dat is mijn Heer". Maar toen deze onder ging zei hij: "Had mijn Heer mij niet geleid, dan zou ik zeker tot het dwalende volk behoren." 

Toen hij de zon zag stralen, zei hij: "Dat is mijn Heer. Deze is de grootste." Maar toen hij onder ging zei hij: "O mijn volk! Ik heb niets te maken met jullie afgoden."  

"Voorwaar, ik heb mijn aangezicht oprecht gewend tot Hem, Die de hemelen en de aarde heeft geschapen (in aanbidding van Allah alleen) en ik behoor niet tot de afgodendienaren (die iets anders aanbidden naast Allah)." {6:75-79}  

Zoals reeds eerder opgemerkt, werden er profeten gestuurd naar elk volk en elke stam, ter bevestiging van het natuurlijk geloof in God en de natuurlijke neiging om Hem te aanbidden en ook ter versterking van de goddelijke waarheid van alledaagse tekenen die door God worden geopenbaard. Hoewel veel van deze profetische leringen werden vervormd, zijn delen ervan bewaard gebleven. Deze onthullen hun door God geÔnspireerde boodschappen en geven aan wat goed en slecht is. De invloed van de door God geopenbaarde boodschappen door de eeuwen heen kunnen worden herkend in de 'Tien Geboden' uit de Joodse Thora, die later werden opgenomen in de Christelijke leer, we kunnen ze ook herkennen in wetten tegen moord, diefstal en overspel in de meeste gemeenschappen over de wereld.  

Door de tekenen van God aan de mensheid door de eeuwen heen, in combinatie met Zijn openbaringen aan de profeten heeft de gehele mensheid de mogelijkheid gekregen de enige echte ware God te erkennen.  

Daarom zal iedere ziel worden aangesproken op zijn geloof in God en de acceptatie van de ware religie van God, namelijk de Islam, dat wil zeggen de totale onderwerping aan de Wil van Allah.  

 

Conclusie  

In het voorafgaande hebben we gezien dat de naam van de Islamitische religie het centrale principe - overgave aan God - weergeeft en dat de naam 'Islam' niet door mensen zelf is gekozen, maar door God, zoals de heilige geschriften van de Islam vermelden. Verder is duidelijk geworden dat alleen de Islam de eenheid van God en goddelijke eigenschappen onderwijst en aanbidding van alleen God voorschrijft, zonder tussenkomst van derden. Tenslotte is gebleken dat de Islam, door de door God Zelf ingestelde aangeboren aanleg voor de aanbidding van God en de tekenen die door God werden geopenbaard aan ieder individu, door de eeuwen heen, toegankelijk is voor iedereen, in alle tijden.  

Kort samengevat is de impact van de naam Islam (overgave aan God), de fundamentele erkenning van de eenheid van God en toegankelijkheid van de Islam voor alle mensen in alle tijden, een overtuigend bewijs voor de bewering van de Islam dat vanaf het begin der tijden, in welke taal het ook werd uitgedrukt, alleen de Islam de Ware Religie van God is geweest en altijd zal zijn.  

Tot slot vragen we Allah, de Verhevene, om ons te omhullen met Zijn zegeningen en genade, want Hij is voorzeker de Meest Genadige. Allah zij geprezen, de Heer der werelden. Zijn zegeningen en vrede zij met de Profeet Mohammed en met alle Profeten van God en hun oprechte volgelingen.

 


Abu Ameenah Bilal Philips werd geboren op Jamaica, maar is opgegroeid in Canada, waar hij in 1972 de Islam accepteerde. Hij behaalde een diploma Arabisch en een B.A. aan Faculteit 'Islamic Disciplines' (Usoel ad_Dien) van de Islamitische Universiteit van Medina, Saoedi ArabiŽ, in 1979.  

Aan de Universiteit van Riyad, College of Education, voltooide hij een M.A. in Islamic Theology in 1985 en aan de afdeling Islamic Studies van de Universiteit van Wales (Verenigd Koninkrijk) voltooide hij zijn Ph.D. in Islamic Theology in 1994.  

Dr. Bilal Philips heeft meer dan tien jaar Islamitisch onderwijs en Arabisch gegeven op privť-scholen in Riyad en de afgelopen drie jaar heeft hij M.Ed. studenten onderwezen van de afdeling Shariff Kabunsuan Islamic University in Cobato City, Mindanao (Filippijnen).