ISLAM

 

Het woord Islam betekent letterlijk overgave onderwerping, vrede. Dat wil zeggen: het volkomen aanvaarden van de leerstelling en leiding van Allah. Het bevat alles omvattende leer die de mens kan leiden naar zijn bestemming in dit leven en het Hiernamaals.

De Islam is geen nieuwe religie. De boodschap van Allah werd al verkondigd door Abraham, Mozes, Jezus en alle andere boodschappers van Allah en is in een essentie altijd dezelfde gebleven. 

Hij heeft u het Boek met de Waarheid geopenbaard en bevestigd wat daaraan vooraf was gegaan en Hij zond daarvoor de Torah en het Evangelie.

(Koran hfst. 3 vers 3)

 

OPENBARING

 

De gehele schepping presenteert zich als een openbaring en een getuigenis van de Scheppende macht van Allah. Tevens treedt Allah door middel van menselijke boodschappers met ons in contact. Zo heeft elk volk een boodschapper gehad. Zij verkondigden allemaal hetzelfde: erken Allah als enige God en volgt Zijn leiding.

Verschillende godsdiensten zijn ontstaan komt doordat mensen de ware leer hebben veranderd en niet doordat boodschappers verschillende dingen hebben verkondigd.

Wee daarom hen die een boek met hun eigenhanden schrijven en dan zeggen: ,,dit is van Allah’’, zodat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee hen dan voor wat hun handen schrijven en wee hen voor wat zij verdienen.

(Koran hfst. 2 vers 79)

De laatste boodschapper voor de mensheid was Mohammed, vrede zij met hem. De woorden die hij ontving zijn letterlijk bewaard en vastgelegd in de Koran.

 

DE EENHEID VAN GOD

 

Het unieke kenmerk waarmee de Islam zich onderscheidt van andere godsdiensten is de dienst aan Allah alleen. Dit is het geloof in de eenheid en de soevereiniteit van God, zonder deelgenoten of concurrenten. Dit geloof bevrijdt de mens van angst en bijgeloof. Daarmee bevrijdt de mens zich van elke vorm van afgoderij en afgoden. De gelovige wordt zich bewust van de Ene Almachtige God en zijn verplichtingen jegens Hem.

 

DE MENS ALS HANDELEND PERSOON 

 

Ieder mens kiest zijn eigen weg en is daarvoor verantwoordelijk. Dit is een gift van Allah, die de mens schiep in een edele vorm. Hij werd geschapen met de beste mogelijkheden en een vrije wil. Allah laat zien wat de beste weg is, die naar succes en tevredenheid leidt en raad de mens aan deze te volgen. 

Allah maakt geen onderscheid naar seks, ras, rang of stand. Iedereen is in beginsel gelijk. Het enige waarin de mens zich onderscheid is zijn toewijding aan Allah. De enige norm die geldt is de goddelijke norm. Zijn wetten zijn voor iedereen gelijk en niemand dan Hij staat ’boven de wet’.

 

EEN COMPLETE MANIER VAN LEVEN 

 

De Islam zorgt voor een uitstekende leiding voor alle mensen, toepasbaar in elke levenssituatie, hij bevat richtlijnen voor sociaal economische, morele en geestelijke aspecten van het leven. Men krijgt kennis over het levensdoel van de mens op aarde. Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de taken en verplichtingen tegenover onze Schepper, maar ook tegenover onszelf, onze kinderen, verwanten en de hele mensheid.

 

DE KORAN ALS LEIDRAAD 

 

De Koran is de primaire handleiding voor de islamitische leefwijze. In de Koran vinden we de basis van het geloof, moraliteit, geschiedenis van de mensheid, aanbidding, wetenschap, wijsheid, het levensdoel en de regulering van de menselijke relaties onderling. Het zijn veelomvattende, goddelijke leerstellingen waarop betrouwbare systemen van sociale gerechtigheid, economie, rechtspraak en internationale verhoudingen gebouwd kunnen worden.

 

DE ISLAM BEROEPT ZICH OP VERSTAND 

 

De informatie voorziening in de Islam is helder en inzichtelijk. Een zegen voor iedere oprechte zoeker naar zijn Schepper, de ware God en enige bron tot ware kennis. Oplossingen voor alle problemen kunnen er in worden gevonden en toegepast, zonder omwegen en met duidelijke bewijsvoering. De Koran is ongeëvenaard al leidraad voor de mensheid.

De islam biedt inzichtelijke bewijzen voor de verklaring van de realiteit, woordoor men dieper inzicht krijgt in het leven en allerlei gebeurtenissen. De Islam is niet gebaseerd op blind geloof, vermoedens of speculaties. Geen twijfel, geen vooroordelen of intellectuele beperkingen, maar een duidelijk bewijs is het uitgangspunt.  

 

OPLOSSING VOOR HEDENDAAGSE PROBLEMEN 

 

De huidige maatschappij kant problemen als racisme, alcoholisme, verschil tussen rijk en arm, etc. de islam werd door Allah geopenbaard om als universele en tijdloze leidraad te dienen. Eenmaal goed toegepast en uitgevoerd kunnen deze problemen met goed gevolg worden aangepakt en opgelost. Een goed voorbeeld is te zien tijdens de jaarlijkse bedevaart naar Mekka, het ideaal zoals het elke dag en overal zou moeten zijn. Miljoenen mensen van elke ras en uit elk land, beleven in harmonie de liefde voor Allah.  

Hopelijk hebben wij uw interesse gewekt en een aanzet gegeven om meer over de Islam te willen lezen en te weten te willen komen… 

Er is geen dwang in de godsdienst, zeker er is een duidelijk onderscheid tussen de juiste weg en de dwaling. Wie dan niet gelooft in de afgoden en in Allah gelooft heeft zich vastgegrepen aan een stevig houvast, dat niet zal breken.

(Koran hsft. 2 vers 256)