GELOOF IN ALLAH

 

  

Het eerste en belangrijkste geloofsartikel is het geloof in Allah:

 

Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper en in het Licht dat Wij hebben neergezonden. En Allah is op de hoogte van hetgeen jullie doen.

 

(Koran hfst. 64 vers 8)

 

 

Weet daarom dat er geen andere god is dan Allah.

 

(Koran hfst. 47 vers 19)

 

 

 

HOE MOETEN WE IN ALLAH GELOVEN?

 

 

Allah beschrijft zichzelf in de Koran, daaruit leren we hoe Hij is en op welke manier wij in Hem moeten geloven. Eén van de belangrijke Versen uit de Koran die over Allah gaat is soera Al Ichlas:

 

Zeg: Allah is de Enige.

Allah is zichzelf-genoeg Eeuwig.

Hij verwekte niet en noch is Hij verwekt.

Niets is aan Hem in enig opzicht gelijk

 

(Koran hfst. 112)

 

Uw god is Eén God. En zij die in het Hiernamaals niet geloven, hun hart is vervreemd (van de waarheid) en zij zijn hoogmoedig.

 

(Koran hfst. 16 vers 22)

 

 

WAT WETEN WE OVER ALLAH? 

 

Een van de probelemen van de mensheid was dat er weinig moeite is genomen om onze Schepper te leren kennen. Er is weinig gehoor geven aan de boodschappers en de openbaaringen van God. Daardoor is er veel verwarring ontstaan, mensen hebben op hun manier geprobeerd om een beeld van God te krijgen. Ieder volk heeft dit op zijn eigen manier gedaan. Dit heeft ertoe geleid dat mensen goden hebben verzonnen en afgoderij zijn gaan plegen. De grootste oorzaak van afgoderij is dus gebrek aan kennis. God heeft de mensen niet tekort gedaan in kennis, de mensen hebben zelf geen moeite genomen om hun God te leren kennen.  God heeft zich door alle eeuwen heen beschreven, zo lezen wij in de Koran over de tijd van Mozes:

 

Farao vroeg: ,,Wie is uw Heer o Mozes? Hij antwoordde: ,,Onze Heer is Hij Die aan alles een eigen vorm gaf en het daarna leidde. Hij vroeg: ,,Hoe staat het met de vroegere geslachten? De kennis daarvan is bij mijn Heer in een boek. Mijn Heer dwaalt niet en vergeet niet. Zei Moze. Hij is het die de aarde heeft gegeven tot een wieg en wegen voor u heeft doen ontstaan en Die regen laat neerdalen uit de hemel, waardoor Hij allerlei planten voortbrengt.

 

(Koran hfst. 20 vers 49 t/m 53)

 

Moszes beschreef hoe Allah was, maar Farao wilde hem niet geloven:

 

Farao vroeg: ,,Wie is de Heer der werelden? Mozes antwoordde: ,,De Heer der hemelen en der aarde en van alles wat er tussenin is, als je het wilt geloven.” Farao zei tegen degenen om zich heen: ,,Horen jullie het niet?

 

Mozes zei: ,,(Hij Allah) is jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen”. Farao zei: ,,de boodschapper die tot jullie is gezonden is krankzinnig.”  Mozes zei: ,,Hij is de Heer van het oosten en het westen en van alles wat daar tussen is, begrijpen jullie dit niet?

 

(Koran hfst. 26 vers 23 t/m 28)

 

Farao zei: ,,O leiders ik erken geen God voor jullie naast  mij…

 

(Koran hfst. 28 vers 38)

 

 

De belangrijkste missie van de boodschappers was de juiste beschrijving van God. Nadat profeet Ibrahiem God had ontdekt begon hij Hem bekend te maken aan zijn volk, maar zijn volk weigerde om hem te geloven en wilden geen afstand doen van hun afgoden. Hoezeer Ibrahiem God ook beschreef, zij wilden het niet inzien. Ibrahiem besloot op een dag hen het verschil te laten zien tussen de ware God en hun afgoden:

 

En, bij Allah, ik zal tegen uw afgoden een plan beramen nadat jullie hun uw rug hebt toegewend." Alsdan brak hij ze in stukken, behalve de grootste daarvan, opdat zij zich tot hem zouden wenden. (Toen zij dit zagen) zeiden zij: "Wie heeft dit onze goden aangedaan? Voorwaar, hij moet een boosdoener zijn. Sommigen van hun zeiden: "Wij hoorden een jonge man over hen spreken; hij heet Ibrahiem. Zij zeiden: "Brengt hem dan voor de ogen van het volk, opdat zij kunnen getuigen. Zij vroegen: "Hebt gij dit onze goden aangedaan, o Ibrahiem? Hij antwoordde: "Iemand heeft het gedaan; dit is de grootste van hen. Vraagt hen of zij kunnen spreken. Toen kwamen zij tot inkeer en zeiden (bij zichzelf) "Wij zijn zelf de boosdoeners. En zij lieten (beschaamd) het hoofd hangen, "U weet wel dat deze niet kunnen spreken. Hij zeide: "Aanbidden jullie dan in plaats van Allah datgenen wat jullie geenszins kan baten noch schaden? "Schande over jullie en over hetgeen jullie buiten Allah aanbidden. Hebben jullie dan geen verstand?

 

(Koran hfst. 21 21: 57t/m67)

 

Het volk van Ibrahiem bleef het weigeren, zelfs nadat hun koning die zij voor God aanzagen sprakeloos bleef toen dit zich afspeelde:

 

Hebt gij niet vernomen van hem die met Ibrahiem over zijn Heer redetwistte omdat Allah hem koninkrijk  had gegeven? Toen Ibrahiem zei: ,,Mijn heer is hij die leven geeft en doet sterven”. Zei hij: ,,Ik geef leven en doe sterven. “ Ibrahiem zei: ,,Nu, Allah doet de zon van het oosten opgaan, doe jij haar van het westen opgaan.” Daarop verstomde de ongelovige in verbazing…

 

(Koran hfst. 2 vers 257)

 

Er zijn heel veel voorbeelden van hoe mensen zijn afgedwaald en valse goden hebben verzonnen. Dit gevaar geld ook voor de moslims. Daarom is het belangrijk om god te leren kennen. En dat kunnen we het beste doen door de Koran.

 

In de Koran staan vele eigenschappen van Allah. Deze eigenschappen of kenmerken zijn bekend als de 99 Schone Namen van Allah. De namen vertellen ons wie Allah is en wat Hij kan. Het is voor ons heel belangrijk om ze goed te kennen en te weten wat ze betekenen. Alleen op deze manier kunnen we Hem beter leren kennen.

 

DE EENHEID VAN ALLAH (TAWHIED ) 

Het geloven in Allah kan maar op een manier: we moeten geloven dat Hij de Enige God is en de enige wezen is Die wij moeten aanbidden.

 

U alleen aanbidden wij en U Alleen smeken wij om hulp.

 

(Koran hfst. 1 vers 4) 

 

Tawhied is het belangrijkste in het leven van een moslim. Het is daarom belangrijk de tawhied goed te leren.

 

Het woord Tawhied betekent "Eenheid" (van Allah) en als we praten over de Kalima Tawhied, dan zeggen we "laa ilaha ill-Allah". La ilaha ill-Allah betekent: Er is geen andere god dan Allah. 

 

Tawhied Eenheid (van A llah)
Kalimat attawhied La ilaha ill-Allah
La ilaha ill-Allah Er is geen god dan Allah

 

 

 

INHOUD VAN (LA ILAHA ILL-ALLAH) 

 

La ilaha ill-Allah (Er is geen God dan Allah).

Om de zin "la ilaha ill-Allah" goed te begrijpen gaan we hem in twee stukken delen. 

 

Laa ilaaha

ill-Allah

 

 

’La ilaha’

Betekent "er is geen (enkele andere) god". Hiermee bedoelen we alle valse goden! Met deze zin verwerpen we alle valse goden. Wanneer we iedere vorm van afgoden verwerpen blijft de hoogste plaats vanzelf over voor Allah. Dit betekent dat we Allah de hoogste plaats in onze levenvisie  moeten geven.

 

Als er belangrijkere zaken zijn in ons leven dan Allah, hebben we het niet gemeend met de tawhied en is onze getuigenis niet geldig.

 

'ill-Allah'

Wil dan zeggen dat Allah de enige echte God is die we kunnen aanbidden. Hij is immers de Enige die heeft geschapen en de Enige die ons kan helpen.

 

 

 

WAT ZIJN AFGODEN? 

 

Er zijn een heleboel valse goden die door de mensen worden aanbeden. Deze valse goden kunnen niets voor deze mensen doen: het zijn afgoden.

 

We kennen drie soorten afgoden:

 

1.      Afgoden die we kunnen zien

2.      Afgoden die we niet kunnen zien

3.      Afgoden door zwarte magie

 

1. AFGODEN DIE WE KUNNEN ZIEN 

Afgoden die we kunnen zien zijn voorwerpen die door mensen zelf worden gemaakt of schepselen die door Allah zijn gemaakt. Deze afgoden worden door mensen aanbeden alsof ze goden zijn,  terwijl ze in werkelijkheid niets voor hen kunnen betekenen. 

 

Aanbidden jullie wat jullie zelf hebben gemaakt? Terwijl Allah jullie en jullie maaksels heeft geschapen?

 

(Koran hfst. 37 verz 95 en 96) 

 

Zo waren er in de tijd van onze profeet mensen die houten beelden maakten en ze gingen aanbidden. Zij gaven hen namen als, Laat, Oezzaat, Manaat of Hoebel. Toen de profeet Mekka had veroverd, heeft hij deze beelden met nog ongeveer 360 andere afgodsbeelden kapot gemaakt.

 

Naast zelfgemaakte beelden aanbidden mensen ook nog andere afgoden die we kunnen zien. Dit zijn bijvoorbeeld mensen, dieren of hemellichamen zoals de sterren of de zon. Helaas worden deze dingen ook door sommige mensen als goden beschouwd en aanbeden.

 

Allah is de Enige echte Ware God. Hij is de Enige die we kunnen aanbidden.  

 

Allah zegt in de Koran:

 

O, mensen er wordt een vergelijkenis gegeven, luistert ernaar: voorzeker degenen (afgoden)  die jullie in plaats van Allah aanbidden kunnen zelfs geen vlieg scheppen. Al zouden zij (alle afgoden) allemaal daartoe samen werken. En indien een vlieg iets van hun wegneemt, zouden zij het niet kunnen terugnemen…

 

(Koran hfst. 22 vers73) 

 

 

2. AFGODEN DIE WE NIET KUNNEN ZIEN 

 

Naast afgoden die we kunnen zien aanbidden mensen ook afgoden die onzichtbaar zijn. Dit zijn zaken zoals satanisme, aanbidding van geesten, aanbidding van voorvaderen, egoïsme, enzovoorts.

 

Bekende afgoden die de christenen aanbidden zijn de Heilige Geest en Jezus. Zij worden door de Christenen beschouwd als goden. Zo zijn er ook mensen die Satan aanbidden en hem tot een god beschouwen.

 

De afgod egoïsme heeft te maken met mensen die zichzelf belangrijker vinden dan Allah. Volgens de Islam hebben dit soort mensen hun wil tot hun god genomen:

 

Hebt gij hem gezien die zijn eiegen begeerte als zijn god heeft aanneemt? Wilt gij dan een beschermer over hem zijn?

 

(Koran hsft.45 vers 23) 

 

Dit zijn enkele van de vele voorbeelden. Wat wij moeten onthouden is dat onzichtbare afgoden valse goden zijn die we niet met het oog kunnen zien. 

 

 

3. AFGODEN DOOR ZWARTE MAGIE 

 

Afgoden door zwarte magie worden aanbeden doordat mensen contact hebben gelegd met kwade geesten. Zij laten andere mensen geloven dat zij  iets voor hen kunnen betekenen. In werkelijkheid is dit volgens de defenitie van de Islam afgoderij, en de middelen of personen dat zij ervoor gebruiken afgoden.

 

Voorbeelden van deze afgoden door zwarte magie zijn: waarzeggers, astrologie, voodoo, amuletten en gelukshangers, toverij. 

 

Waarzeggers

 

Dit soort mensen beweren dat ze de toekomst van de mensen kunnen voorspellen.

Er zijn veel mensen die wel eens naar een waarzegger gaan of in de krant hun sterrenbeeld lezen en daarmee de toekomst proberen te voorspellen. Dit is verboden in de Islam, de profeet zei over zulke mensen:

 

"Het gebed van iemand die naar een waarzegger gaat en hem iets vraagt en daarin gelooft, zal 40 dagen niet geaccepteerd worden."

 

[Hadith bron: Muslim] 

 

Astrologie

 

Mensen die zich met dit soort zaken bezig houden denken dat in de stand van de sterren hun toekomst is gecodeerd en ze kunnen voorspellen. Als je bijvoorbeeld een Steenbok, Ram of Tweeling bent zeggen ze dat je de komende week iets speciaals kunt verwachten. In de Koran wordt de nadruk gelegd dat niemand buiten Allah de toekomst kent. Alleen Hij is:

 

…..Alimoel ghaibi …..

Kenner van het verborgene

 

(Koran hfst. 59 vers 22)


Voodoo

 

Voodoo wordt door mensen veroorzaakt die opdrachten gegeven aan geesten die slechte dingen doen bij de mensen. De mensen geloven dan dat zij macht hebben over bepaalde gebeurtenissen. Zij laten voodoo teksten schrijven om iets te bereiken. Dit wordt 'voodoo of sihir' genoemd. Dit soort mensen gaan heel erg ver. De profeet heeft medegedeeld dat zulke mensen voor hun duivels duivelse praktijken naar de hel zullen gaan: 

 

Amuletten en gelukshangers 

 

Er zijn mensen die geloven dat een hangertje om hun nek hen kan beschermen of geluk kan brengen. We leren in de Koran God kennen met de naam: Al Mohaiminoe. Wat betekent ‘de Beschermer’. Indien iemand zijn bescherming in een gelukshanger zoekt neemt zijn gelukshanger tot zijn god.

 

In werkelijkheid kan geen enkele voorwerp vanuit zichzelf de kracht hebben om te beschermen. Alleen Allah is de beschermer, daarom worden zulke dingen ook als afgod beschouwd. 

 

Toverij

 

Tovenaars laten de mensen denken dat ze dingen kunnen die normaal niet kunnen. Ze kunnen bijvoorbeeld vliegen door op de geesten te gaan zitten. Mensen denken dan dat zij machten hebben die hen kunnen helpen.  

 

Bijgeloof 

 

In de tijd van onze profeet, nog voordat er iemand van de Islam had gehoord, bepaalden de mensen hun toekomst met drie pijlen met verschillende teksten:

 

Op de eerste pijl stond 'mijn heer beveelt mij'.

Op de tweede pijl stond 'mijn heer verbiedt mij.

Op de derde pijl stond niets.

 

Ze kozen dan uit deze drie pijlen een pijl.

 

Als zij bijvoorbeeld wilden trouwen of op reis wilden gaan of een rooftocht wilden uitvoeren, dan gingen zij naar de tempel waar de drie pijlen waren en kozen willekeurig een pijl uit. Als ze de pijl trokken waarop stond 'mijn heer beveelt mij' dan voerden zij hun plan uit. Als ze de verbodspijl trokken, dan deden ze het niet en als de blanco pijl trokken dan gingen ze zolang door totdat ze één van de twee andere pijlen trokken.

Ze geloofden dat de pijlen konden bepalen of hun plan goed of slecht was.

 

Tegenwoordig worden deze dingen nog steeds gedaan door middel van koffiekopjes, theebladeren, spelkaarten, handpalmen, enzovoort. Het lijkt vaak erg onschuldig om je hiermee bezig te houden, maar het heeft allemaal te maken met afgoderij. Allah verafschuwt zulke zaken, want zij zijn allemaal in tegenstelling met de leer van tahwhied  (la ilaha ill-Allah). 

 

 

ER IS GEEN ANDERE MACHT OF KRACHT DAN DIE VAN ALLAH 

 

We hebben geleerd dat er geen andere god is dan Allah. Dit spreken we uit als: "la ilaha ill-Allah". Een belangrijke zin die hiermee te maken heeft is "la hawla wa la quwwata illa billah" en dat betekent dat er geen andere macht of kracht is dan die van Allah.

 

"LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAH" 

 

Allah heeft alles gemaakt wat we kunnen bedenken. Al het andere dan Allah heeft zelf niets gemaakt en heeft zelfs geen macht over zichzelf. Niets en niemand kan daarom iets doen zonder dat Allah dat wil.

 

Nu zijn er veel mensen die denken dat dit wel zo is. Deze mensen denken dan dat hun afgoden kracht en macht bezitten. En zoeken bijvoorbeeld kracht en macht in gelukshangers. Zo zijn er ook mensen die denken dat hun afgoden de heerschappij hebben over de wind, wolken, de dag, de nacht, over regen enzovoorts. Ze zijn dan bang dat als hun afgoden boos worden dat zij hen kunnen vervloeken of een ongeluk krijgen.

 

Deze mensen schrijven dus machten toe aan hun afgoden, terwijl zij die niet hebben. Vaak hebben ze de afgoden zelf verzonnen of zelf gemaakt van klei, hout, steen of andere materialen. Ook zijn er mensen die denken dat de zon, de maan of de sterren goden zijn. Dat zijn ze niet, zij hebben van zichzelf geen enkele macht.

 

O, mensen er wordt een vergelijkenis gegeven, luistert ernaar: voorzeker degenen (afgoden)  die jullie in plaats van Allah aanbidden kunnen zelfs geen vlieg scheppen. Al zouden zij (alle afgoden) allemaal daartoe samen werken. En indien een vlieg iets van hun wegneemt, zouden zij het niet kunnen terugnemen.

 

(Koran hfst. 22 vers 73) 

 

Er is in het heelal geen andere machthebber dan Allah, geen andere god dan Allah. Als dat wel zo zou zijn, zouden de andere goden ook de baas willen spelen over het heelal of over de wereld. Er zou een gigantische strijd ontketenen om de heerschappij. De verschillende goden zouden hun krachten tegen elkaar uitmeten en om uit te vinden wie de sterkste is, wie de beste is en wie god boven god zou worden. Ze zouden al hun macht in het strijd gooien, met als gevolg dat hun schepping tijdelijk zou moeten stoppen. Wellicht zou alles in elkaar storten. Zij zouden stijden om hun scheppingskunst met als gevolg dat constand de ene schepping plaats moet maken voor het andere. Wij zouden niet weten door welke god wij geschapen zouden zijn, bij wie wij horen en tot welke god wij zouden moeten bidden. Wij zouden steeds van godsdienst moeten veranderen totdat in het strijd  één god overblijft.  Dit is natuurlijk onmogelijk, het heelal zou in dat geval onmiddelijk ineenstorten en ten ondergaan:

 

Als er naast Allah andere goden waren (in de hemelen en de aarde), zouden dezen zeker in chaos uiteen vallen.  Verheven is Allah, de Heer van de Troon, boven wat zij zeggen.

 

(Koran hfst. 21 vers 22)

 

 

Afgoderij door het toeschrijven van machten aan anderen dan Allah bestaat al heel lang. Verschillende volkeren hebben afgoden verzonnen en ze daarna aanbeden. Zo waren er in de tijd van profeet Noach mensen die afgoden aanbaden met namen zoals Wodd, Sowa, Jaghoes en Nasr. Zij vreesden deze afgoden en dachten dat zij macht over hen hadden. In plaats van te geloven in de macht van Allah hebben zij geloofd in de macht van hun afgoden. Zij zeiden:

 

"Er is geen macht of kracht dan die van Wodd"

"Er is geen macht of kracht dan die van Sowa"

"Er is geen macht of kracht dan die van Jaghoes"

Enzovoorts. 

 

In de tijd van onze profeet Mohammed hadden de afgodendienaren van Mekka de Ka’ba volgestopt met afgodsbeelden, zij gaven hen namen zoals: Hubel, Manaat, Laat, Oezzaat, enzovoorts. Zij vreesden hen en waren bang dat ze door hen vervloeken of verongelukken konden worden. Zij leggen hun vertrouwen in hen en dachten dat zij hun wensen konden vervullen. Zij zochten bescherming bij hen en bedankten hen voor het levensonderhoud dat eigenlijk van Allah afkomt. Zij wijdden hun leven toe aan hen terwijl Allah het leven heeft gegeven. Zij bedanken hen en bidden tot hen terwijl zij eigenhandig hen afgod uit een stukje hout of iets dergelijks hadden vervaardigd. Intussen ontging hun dat hen afgod voorheen een stukje hout of steen was voor de deur van een beeldhouder, zij vergaten bijna dat zij hen zelf maakten. Het ontging hen zelfs dat hun afgoden niet veel intelligenter waren dan zijzelf en zelfs dat ze helemaal geen verstand hadden, laat staan dat ze maar iets konden voortbrengen.

 

Maar toch zeiden ze evenals de andere mensen:

 

Er is geen macht of kracht dan die van Hubel, Laat, Oezzaat, Manaat, enzovoorts. 

 

Dit soort mensen en volkeren zijn door de hele wereld geschiedenis geweest, ook in tijd van profeet Soelaiman. Er leefde toen in het land Saba een koningen genaamd Belkis. Zij en haar volk dachten dat de zon een god was. Zij zeiden ook: ”er is geen macht of kracht dan die van de zon”.

 

Tegenwoordig zijn er nog steeds mensen die afgoden verzinnen en ze aanbidden.

Weer anderen gaan verder met de afgoderij die hun voorvaderen verzonnen. Allah zegt daarom in de Koran:

 

Aanbidden jullie wat jullie zelf hebben gemaakt? Terwijl Allah jullie en jullie maaksels heeft geschapen?

 

(Koran hfst. 37 verz 95 en 96) 

 

Toen de profeet Ibrahiem dit aan zijn volk probeerde uit te leggen zeiden zij dat het kwam omdat hun voorvaderen de beelden ook aanbaden.

 

Toen hij tot zijn vader en tot zijn volk zei: “Wat zijn deze beelden waaraan jullie zo gehecht zijn?”, antwoordden zij: “Wij vonden dat onze vaderen deze aanbaden.”

 

Hij zei: “Voorwaar, jullie en jullie vaderen verkeren in duidelijke dwaling.”

 

(Koran hfst. 21 vers 53 en 54)

 

 

En als er tegen hen wordt gezegd: “Volg datgene wat Allah heeft geopenbaard”, zeggen zij: “Welnee, wij volgen wat wij onze vaderen zagen volgen.”  

Ook al hadden hun vaderen helemaal geen verstand en ook al volgden zij de rechte weg niet?

 

(Koran hfst. 2 vers 170)